Ninomiya Kinjirō 

ひとのためにはたらく にのみや金次郎


Um pouco mais ✤ Palavras favoritas de Kinjirō

大切にtaisetsu ni

tratar com cuidado e carinho


金次郎は なたねあぶらの たねを まくと たいせつに そだてました。 (pg. 27)

Kinjirō wa natane abura no tane o maku to taisetsu ni sodatemashita.

 Kinjirō semeou as sementes de colza e as cuidou com muito cuidado e carinho.